تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

آیکون همبرگر

دکمه همبرگر Hamburger button

دکمه همبرگر یا Hamburger button چیست؟ دکمه همبرگر (Hamburger button) یا دکمه منو دکمه ای است که معمولا در گوشه

Read More