تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Variable Scope

متغیر Variable

متغیر یا Variable چیست؟ متغیر (Variable) در برنامه نویسی معادل با بخشی از حافظه است که جهت دسترسی آسان‌تر به محتوای مشخصی

Read More