تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Shortcut key

میانبر صفحه کلید Keyboard shortcut

میانبر صفحه کلید یا Keyboard shortcut چیست؟ میانبر صفحه کلید (Keyboard shortcut) یک یا چند کلید است که برای انجام

Read More