تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Middle-click

کلیک وسط یا کلیک میانی Middle-click

کلیک وسط یا میانی Middle-click چیست؟ کلیک وسط یا کلیک میانی (Middle-click: میدل کلیک) به عملی گفته می‌شود که طی

Read More