تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

High-level Programming Language