تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

esc

کلید Esc

کلید Esc یا Esc Key چیست؟ کلید Esc یکی از کلیدهای موجود در صفحه کلیدهای متداول رایانه ای است که

Read More