تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

end

کلید مکان نما Cursor Key

کلید مکان نما یا Cursor Key چیست؟ کلید مکان نما یا کلید کرسر (Cursor Key) به کلیدهایی در صفحه کلید

Read More