تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart

کپچا CAPTCHA

کپچا یا CAPTCHA چیست؟ کپچا یا CAPTCHA آزمونی است که برای تشخیص انسان یا ماشین بودن کاربر به کار می‌رود.

Read More