تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

augmented assignment

انتساب افزوده Augmented Assignment

انتساب افزوده یا Augmented Assignment چیست؟ انتساب افزوده (Augmented Assignment) نوعی عملگر انتساب است که در برخی از زبان‌های برنامه‌نویسی

Read More