تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Alt Code

کلید آلت Alt Key

کلید آلت یا Alt Key چیست؟ کلید آلت (Alt Key) یکی از کلیدهای تغییر دهنده در صفحه کلیدهای مرسوم رایانه ای

Read More