تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Activation

پروداکت کی Product key

پروداکت کی یا کلید محصول Product key چیست؟ پروداکت کی (Product key) یا کلید محصول، کلیدی نرم افزاری است که

Read More