تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

کیس سنسیتیو

حساسیت به بزرگی و کوچکی حروف Case Sensitivity

حساسیت به بزرگی و کوچکی حروف یا Case Sensitivity چیست؟ Case Sensitivity اصطلاحی است که در مورد داده‌های متنی به

Read More