تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

کلید هوم

کلید Home یا Home Key

کلید Home یا Home Key چیست؟ کلید Home یا کلید خانه (Home Key) عنوان یکی از کلیدهای موجود در صفحه

Read More