تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

مکان نمای متنی

کرسر یا مکان نما Cursor

مکان نما یا Cursor چیست؟ مکان نما یا کرسر (Cursor) در واسط‌های کاربری رایانه‌ای، نشانگری است که برای نمایش نقطه‌ی

Read More