تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

فایل آرشیوی

فایل آرشیو Archive File

فایل آرشیو یا Archive File چیست؟ فایل آرشیو (Archive File) فایلی است که از یک یا چند فایل رایانه ای

Read More