تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

عملگر تخصیص

انتساب Assignment

انتساب یا Assignment چیست؟ انتساب (Assignment) یا تخصیص در دانش برنامه نویسی عملی است که طی آن مقداری به فضای

Read More