تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

شناسه یکنواخت منبع

شناسه یکنواخت منبع Uniform Resource Identifier – URI

شناسه یکنواخت منبع یا Uniform Resource Identifier – URI چیست؟ شناسه یکنواخت منبع (Uniform Resource Identifier) یا به اختصار یوآرآی

Read More