تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

شبه کد

شبه کد Pseudocode

شبه کد یا Pseudocode چیست؟ شبه کد یا سودوکد (Pseudocode) توصیفی سطح بالا از عملکرد یک برنامه یا الگوریتم رایانه

Read More