تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

ساختمان داده

صف Queue

صف یا Queue چیست؟ صف (Queue) عنوان ساختمان داده‌ای است که مجموعه‌ای از المان‌ها (عناصر) را بر اساس اصل FIFO

Read More

پشته Stack

پشته یا Stack چیست؟ پشته (Stack) در علوم رایانه، به ساختمان داده‌ای گفته می‌شود که مجموعه‌ای از المان‌ها را براساس

Read More