تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

ساختار ALU

واحد محاسبه و منطق Arithmetic Logic Unit – ALU

واحد محاسبه و منطق یا Arithmetic Logic Unit چیست؟ واحد محاسبه و منطق (Arithmetic Logic Unit به اختصار ALU) یک

Read More