تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

درب پشتی

در پشتی Backdoor

در پشتی یا Backdoor چیست؟ در پشتی یا بَک دُر (Backdoor) روشی است که برای عبور کردن از مکانیزم های

Read More