تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

تعیین کننده دسترسی

تغییر دهنده دسترسی Access Modifier

تغییر دهنده دسترسی یا Access Modifier چیست؟ تغییر دهنده دسترسی (Access Modifier) در برنامه نویسی شئ‌گرا به گونه‌ای از کلمات

Read More