تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

ارزیابی مینیمال

ارزیابی اتصال کوتاه Short-Circuit Evaluation

ارزیابی اتصال کوتاه یا Short-Circuit Evaluation چیست؟ ارزیابی اتصال کوتاه (Short-Circuit Evaluation) به نحوه سنجش تعدادی از عملگرهای بولی در

Read More