تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

آدرس وب

نشانی وب Uniform Resource Locator – URL

نشانی وب یا URL چیست؟ تعیین کننده موقعیت منبع یکنواخت (Uniform Resource Locator) یا به اختصار URL که معمولا به

Read More