تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

پسوندهای فایل آغازشده با حرف Q

پسوندهایی که در جدول زیر مشاهده می‌کنید از وبسایت FileInfo.com گرفته شده است. برای مشاهده‌ی اطلاعات بیشتر راجع به هر پسوند در وبسایت مرجع، کافی است روی لینک آن کلیک کنید.

پسوند فایل نوع فایل
.Q07 QuickTax 2007 Tax Return
.Q08 QuickTax 2008 Tax Return
.Q09 QuickTax 2009 Tax Return
.Q1 Winamp Equalizer Presets File
.Q1Q LunarCell Photoshop Plug-in
.Q2 Winamp Equalizer Auto-Load Presets File
.Q2D Quick 3D Cover Design File
.Q2Q Flexify Photoshop Plug-in
.Q3C Quick 3D Cover Project File
.Q3D Quest3D Project File
.Q4Q Solar Cell Photoshop Plug-in
.Q5R Melancholytron Photoshop Plug-in
.Q7Q India Ink Photoshop Plug-in
.Q8R Flood Photoshop Plug-in
.Q9R Glitterato Photoshop Plug-In
.Q9S Mr. Contrast Photoshop Plug-In
.QAR QlikView Extension
.QAT Microsoft Office Quick Access Toolbar File
.QB Diploma Question Bank File
.QB2005 QuickBooks 2005 File
.QB2006 QuickBooks 2006 File
.QB2007 QuickBooks 2007 File
.QB2009 QuickBooks 2009 File
.QB2010 QuickBooks 2010 File
.QB2011 QuickBooks 2011 File
.QB2012 QuickBooks 2012 File
.QB2013 QuickBooks 2013 File
.QB2014 QuickBooks 2014 File
.QBA QuickBooks Accountant’s Copy Work File
.QBA.TLG QBA Transaction Log File
.QBB QuickBooks Backup File
.QBJ QuickBooks General Journal Entry File
.QBK QuickTax Backup File
.QBM QuickBooks Portable Company File
.QBMB QuickBooks Backup File
.QBMD QuickBooks Backup File
.QBO QuickBooks Online Bank Statement File
.QBR QuickBooks Report Template
.QBW QuickBooks Data File
.QBX QuickBooks Accountant Transfer File
.QBY QuickBooks Accountant’s Copy Import File
.QC QuakeC Source Code File
.QC Half-Life Model Compiler Script
.QCOW QEMU Copy On Write Disk Image
.QCOW2 QEMU Copy On Write Version 2 Disk Image
.QCP PureVoice Audio File
.QDA Quadruple D Archive
.QDAT QuickTime Install Cache File
.QDB Quicken 5 & 6 Data File
.QDF Quicken Data File
.QDF Label Matrix Label Design
.QDF Snapform File
.QDF-BACKUP Quicken Data Backup File
.QDFM Quicken Data File (Macintosh)
.QDFX Quicken Financial Exchange File
.QDL QDL Program
.QDP Quick and Dandy Plotter File
.QDP MPQDraft Plugin File
.QDS Windows Directory Query File
.QDT Quicken 3 & 4 Data File
.QEL Quicken Electronic Library
.QF Qompose Web Page Template
.QF Nokia Maps Version File
.QF Diploma Question Bank File
.QFILTER ColorSync Utility Quartz Filter
.QFX Quicken Financial Exchange File
.QIC Windows Backup File
.QIF Quicken Interchange Format File
.QIF QuickTime Image File
.QIT QIT Trojan Horse File
.QKY Quirky Kernel
.QLGENERATOR Quick Look Generator File
.QM Qt Compiled Translation Source File
.QMBL LabQuest Document
.QMG Samsung Theme Graphics File
.QMK YanCEyDesktop Quickmarks File
.QML QT Meta Language File
.QPB QuickBooks Point of Sale Data File
.QPF Quartus II Project File
.QPF QuickPad Encrypted Document
.QPF Quest3D Project
.QPH Quicken Price History File
.QPH Qt Phrase Books File
.QPM Quick Pallet Maker Input Data
.QPR FoxPro Generated Query Program
.QPT QuarkXPress Project Template
.QPW Quattro Pro Spreadsheet
.QPX Quattro Pro QuickColumn Settings File
.QPX FoxPro Compiled Query Program
.QPX QuickTime Player Extension
.QRC Qt Resource Collection File
.QRC QuarkXPress Required Component File
.QRM Qworum Message File
.QRP QuickReport File
.QRY Query File
.QS Qt Install Script
.QSD Quicken Data File
.QSF Qualtrics Survey File
.QSS Qt Style Sheet
.QT Apple QuickTime Movie
.QTCH QuickTime Cache File
.QTI QuickTime Image File
.QTIF QuickTime Image File
.QTINDEX Adobe QTIndex File
.QTL QuickTime Link File
.QTM Apple QuickTime Movie File
.QTP QuickTime Preferences File
.QTR QuickTime Extension Resource
.QTX QuickTime Extension
.QTZ Quartz Composer File
.QUA Avira AntiVir Quarantined File
.QUALSOFTCODE J&ASoft Code Archive File
.QUICKEN2015 Quicken 2015 Data File
.QUICKEN2015BACKUP Quicken 2015 Backup File
.QUICKENBACKUP Quicken Essentials for Mac Backup File
.QUICKENDATA Quicken Essentials for Mac Data File
.QUIZ Quobject Quiz Package
.QUOX Question Object File Format
.QVD QlikView Data File
.QVM Quake 3 Virtual Machine File
.QVM Q Virtual Machine
.QVP ViewletBuilder Project File
.QVPP QlikView Extension Properties Page File
.QVT QlikView Theme File
.QVW QlikView Document
.QV~ ViewletBuilder Project Backup File
.QWD QuakeWorld Demo File
.QWQ OpenQwaq Auto-Launch File
.QX Quexal Source Code
.QXB QuarkXPress Book File
.QXD QuarkXPress Document
.QXF Quicken Essentials for Mac Exchange File
.QXL QuarkXPress Library
.QXP QuarkXPress Project File
.QXT QuarkXPress Template