روز شنبه 11 دسامبر 2021
تکرار هر سال در December در دوم روز شنبه

روز بین المللی اشتراک افزار

دومین شنبه ماه دسامبر در هر سال به روز بین المللی اشتراک افزار (International Shareware Day) نامگذاری شده است. بد نیست در این روز برای آشنایی بیشتر با اشتراک افزارها نگاهی به اینجا بیندازید!

بازگشت به لیست رویداد