شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۹

روز بین المللی اشتراک افزار

دومین شنبه ماه دسامبر در هر سال به روز بین المللی اشتراک افزار (International Shareware Day) نامگذاری شده است. بد نیست در این روز برای آشنایی بیشتر با اشتراک افزارها نگاهی به اینجا بیندازید!

بازگشت به لیست رویداد