تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

subtractive color model