تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Sticky keys

کلیدهای چسبنده Sticky keys

کلیدهای چسبنده یا Sticky keys چیست؟ کلیدهای چسبنده یا استیکی کیز (Sticky keys) نام یک ویژگی در حوزه دسترس پذیری

Read More