تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

snake_case

اسنیک کیس Snake Case

اسنیک کیس یا Snake Case چیست؟ اسنیک کیس (Snake Case یا snake_case) به گونه‌ای از نگارش واژه ها و عبارات

Read More