تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

rowspan

گسترش سلول های جدول با کمک colspan و rowspan در HTML

در این قسمت از مجموعه آموزشی HTML با نحوه گسترش سلول های جدول ها و خصوصیت های colspan و rowspan آشنا می‌شوید.

Read More