تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

go to

دستور GOTO

دستور GOTO چیست؟ GOTO (به معنای “برو به …”) عنوان دستوری است که در بسیاری از زبان‌های برنامه‌نویسی به منظور

Read More