تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

fn

کلید تغییردهنده Modifier key

کلید تغییردهنده یا Modifier key چیست؟ کلید تغییردهنده (Modifier key) به کلیدهای خاصی در صفحه کلید گفته می‌شود که هنگام

Read More