تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

delete key

کلید دیلیت Delete Key

کلید دیلیت یا Delete Key چیست؟ کلید دیلیت (Delete Key) یکی از کلیدهای پرکاربرد در صفحه کلیدهای متداول کامپیوتری است

Read More