تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

cartesian product

پایگاه داده رابطه ای Relational Database

پایگاه داده رابطه ای یا Relational Database چیست؟ پایگاه داده رابطه ای (Relational Database) نوعی پایگاه داده براساس مدل رابطه

Read More