تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

border

خط مرزی در CSS – ویژگی border

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین جزئیات خط مرزی توسط ویژگی border آشنا می‌شوید.

Read More

تعیین رنگ خط مرزی در CSS – ویژگی border-color

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین رنگ خط مرزی و ویژگی border-color آشنا می‌شوید.

Read More

تعیین پهنا یا ضخامت خط مرزی در CSS – ویژگی border-width

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین پهنا یا ضخامت خط مرزی و ویژگی border-width آشنا می‌شوید.

Read More

تعیین استایل خطوط مرزی در CSS – ویژگی border-style

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با ویژگی border-style و نحوه تعیین استایل خطوط مرزی المان‌ها آشنا می‌شوید.

Read More

افزودن کادر یا border پیرامون تصویر در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه اضافه کردن کادر به تصویر و همچنین تعیین رنگ، میزان ضخامت و سبک خطوط آن آشنا می‌شوید.

Read More