تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

کلید درج

کلید اینسرت Insert key

کلید اینسرت یا Insert key چیست؟ کلید اینسرت (Insert key) یا کلید درج عنوان یکی از کلیدهای موجود در صفحه

Read More