تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

کلید استارت

کلید ویندوز Windows Key

کلید ویندوز یا Windows Key چیست؟ کلید ویندوز (Windows Key) یکی از کلیدهای نسبتا پرکاربرد در صفحه کلیدهای مرسوم رایانه

Read More