تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

کاربرد Enter

کلید اینتر Enter Key

کلید اینتر یا Enter Key چیست؟ کلید اینتر (Enter Key) یا کلید ریترن (Return Key) یکی از کلیدهای پرکاربرد در

Read More