تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

پیج داون

کلید Page Down

کلید Page Down چیست؟ کلید Page Down یا پیج دان، یکی از کلیدهای موجود در صفحه کلیدهای مرسوم رایانه ای

Read More