تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

پایگاه داده رابطه ای

پایگاه داده رابطه ای Relational Database

پایگاه داده رابطه ای یا Relational Database چیست؟ پایگاه داده رابطه ای (Relational Database) نوعی پایگاه داده براساس مدل رابطه

Read More