تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

ویژگی width

تعیین حداکثر پهنای المان در CSS – ویژگی max-width

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین حداکثر پهنای المان و ویژگی max-width آشنا می‌شوید.

Read More

تعیین حداقل پهنای المان در CSS – ویژگی min-width

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با ویژگی min-width و نحوه تعیین حداقل پهنا یا عرض المان آشنا می‌شوید.

Read More

تعیین پهنای المان در CSS – ویژگی width

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین پهنای المان و ویژگی width آشنا می‌شوید.

Read More

درج تصویر در HTML – المان <img>

در این قسمت از مجموعه آموزشی HTML با نحوه درج تصویر در صفحات وب و المان <img> آشنا می‌شوید.

Read More