تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

ویژگی height

تعیین حداکثر ارتفاع المان در CSS – ویژگی max-height

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین حداکثر ارتفاع المان و ویژگی max-height آشنا می‌شوید.

Read More

تعیین حداقل ارتفاع المان در CSS – ویژگی min-height

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با ویژگی min-height و نحوه تعیین حداقل ارتفاع المان آشنا می‌شوید.

Read More

تعیین ارتفاع المان در CSS – ویژگی height

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین ارتفاع المان و ویژگی height آشنا می‌شوید.

Read More

درج تصویر در HTML – المان <img>

در این قسمت از مجموعه آموزشی HTML با نحوه درج تصویر در صفحات وب و المان <img> آشنا می‌شوید.

Read More