تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

ویژگی border-width

خط مرزی در CSS – ویژگی border

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین جزئیات خط مرزی توسط ویژگی border آشنا می‌شوید.

Read More

تعیین پهنا یا ضخامت خط مرزی در CSS – ویژگی border-width

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین پهنا یا ضخامت خط مرزی و ویژگی border-width آشنا می‌شوید.

Read More

تعیین استایل خطوط مرزی در CSS – ویژگی border-style

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با ویژگی border-style و نحوه تعیین استایل خطوط مرزی المان‌ها آشنا می‌شوید.

Read More