تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

ویرایش گرافیک شطرنجی

مایکروسافت پینت Microsoft Paint

مایکروسافت پینت یا Microsoft Paint چیست؟ مایکروسافت پینت (Microsoft Paint) نام یک نرم افزار ویرایش گرافیک های شطرنجی (Raster Graphics

Read More