تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

نقل قول بلوکی

نقل قول بلوکی در HTML – المان <blockquote>

در این قسمت از مجموعه آموزشی HTML با المان <blockquote> برای ایجاد نقل قول بلوکی آشنا می‌شوید.

Read More