کشیدن و رها کردن Drag and drop

کشیدن و رها کردن یا Drag and drop چیست؟ کشیدن و رها کردن (Drag and drop) به گونه‌ای از حرکات

بیشتر بخوانید