تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

مگابیت

بیت Bit

منظور از بیت یا Bit چیست؟ بیت (bit) واحد اصلی (یا کوچکترین واحد) اطلاعات در رایانش و ارتباطات دیجیتالی است. یک

Read More