تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

مکان کلید Fn

کلید Fn

کلید Fn یا Fn Key چیست؟ کلید Fn یکی از کلیدهای تغییر دهنده است که در بسیاری از صفحه کلیدهای

Read More