تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

محل قرارگیری کلید آلت